Záruka a reklamácia

S kúpou tovaru sú spojené určité práva a povinnosti.Primárne predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak ide o použitú vec, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby uplatňujeme priamo u predávajúceho. V prípade, že je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na uplatnenie reklamácie, ktorý je v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci reklamáciu u tohto podnikateľa.

Vady delíme na odstrániteľné a neodstrániteľné, vzhľadom k nárokom, ktoré z nich plynú.

Do záručnej doby sa nepočíta doba, keď je vec v záručnej oprave; pri výmene veci za novú začína bežať nová záručná doba.