Práva spotrebiteľa pri úpadku CK

Kľúčová úprava problematiky úpadku cestovnej kancelárie je obsiahnutá v zákone č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podporne v z. č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník.

Byť obozretný pred zakúpením zájazdu
Spotrebiteľom odporúčame
• overiť si históriu CK,
• overiť existenciu zákonného poistenia proti úpadku (zoznam poistených CK je k dispozícii na stránkach jednotlivých poisťovní)
• pred samotným uzatváraním zmluvy o obstaraní zájazdu, preštudovať rozsah a podmienky zákonného poistenia proti úpadku (cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde v katalógu, prípadne inou písomnou formou presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o týchto skutočnostiach – doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom)

Ako postupovať, ak sa v čase úpadku nachádzate v zahraničí?
V takomto prípade je poisťovňa zabezpečiť transport z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky. Objednávateľ môže po poisťovni žiadať tiež úhradu rozdielu nákladov medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak bol zájazd poskytnutý sčasti.
Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Ako postupovať, ak ste ešte nevycestovali?
Poistenie proti úpadku sa vzťahuje tiež na prípad, kedy CK nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil. V tomto prípade je potrebné škodovú udalosť nahlásiť poisťovni (na základe podmienok danej poisťovne – odporúčame však konať operatívne) po doložení relevantných dôkazov (zmluva o obstaraní zájazdu, doklad o zaplatení), na základe čoho bude objednávateľovi preplatené.