Zákonný rámec podomového predaja

Základné informácie, ktoré by ste mali vedieť v prípade, ak sa stanete obeťami nekompromisných podomových predajcov.

I.
Podomovým predajom sa rozumie predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta; pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal; alebo pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.

II.
Takáto zmluva musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí ustanovenia o záruke, spôsobe uplatnenia reklamácie a o práve odstúpenia od zmluvy.

III.
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy.

IV.
Odstúpenie stačí podať 7. pracovný deň na poštu. Nasledovne je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar do 7 pracovných dní od odstúpenia.

V.
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok do 15 dní od odstúpenia.