Oznamovacia povinnosť predajcu o vybavení reklamácie

Reklamácia, teda uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, je proces, prostredníctvom ktorého kupujúci uplatňuje voči predávajucemu svoje zákonné nároky týkajúce sa akosti produktu.

Medzi spotrebiteľmi a predajcami dochádza často k argumentácii o tom, či je predajca kamennej predajne povinný vyrozumieť spotrebiteľa o vybavení reklamácie; alebo či je spotrebiteľ povinný si túto informáciu zistiť či už návštevou predajne alebo iným kontaktom.

Odpoveď na túto otázku nám poskytuje zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

V §2 sa vybavením reklamácie rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V §18 zmieneného zákona je stanovené, že vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v lehote na vybavenie reklamácie musí byť spotrebiteľ písomne vyzvaný na prevzatie predmetu reklamácie, ak nebola reklamácia vybavený iným zo zákonných postupov.