Vaše práva

Poznáte svoje práva? Viete ako postupovať v prípade neoprávnene zamietnutej reklamácie? Vedeli ste, že pri podomovom predaji a pri predaji cez internet môžete v zákonnej lehote odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu?

Vzťahy medzi spotrebiteľom a podnikateľom sa obecne riadia zákonom č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník, ktorý chápe spotrebiteľa ako slabšiu stranu, na základe čoho mu poskytuje svojimi ustanoveniami väčšiu ochranu.

 • spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom,
 • zákaz používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
 • zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od zákona v neprospech spotrebiteľa,
 • spotrebiteľ sa najmä nemôže vzdať dopredu svojich zákonných práv,
 • v pochybnostiach o obsahu platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa,

  Ďalšími kľúčovými zákonmi upravujúcimi práva spotrebiteľov sú - zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

 • zákaz klamania spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach,
 • nekalé obchodné praktiky sú zakázané,
 • povinnosť informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou,
 • povinnosť riadne informovať o cene,
 • povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby,
 • po určení spôsobu vybavenia reklamácie ma predávajúci alebo im poverená osoba povinnosť reklamácia vybaviť ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 • po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok,
 • ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením,
 • pri podomovom predaji právo spotrebiteľa písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, postačí posledný deň lehoty podať na poštovnú prepravu,
 • pri odstúpení je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy,
 • pri zásielkovom predaji právo spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • V prípade, že tu nenájdete odpoveď na Vaše otázky, využite našu elektronickú alebo telefonickú poradňu, kde Vám radi odpovedia naši odborní poradcovia.